Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

NISSAN FIAŁKOWSKI

§1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,  dokonująca zamówienia w ramach sklepu.
 2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
  z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Nissan Fiałkowski.
 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod www.nissansklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 7. Sprzedawca - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "FIAŁKOWSKI" SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Poznańska 20b, 65-137  Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228990, NIP: 9730672604, REGON: 971276730. 
 8. Towar – produkty oferowane w Sklepie internetowym, w szczególności rzeczy, usługi, prawa i programy komputerowe. 
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U.2020 r. poz. 344).
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U.2020 r. poz.287).
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
 13. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 14. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowa z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zawarta: 
 15. przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy;
 16. w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a);
 17. w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny
  i osobisty kontakt z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta,
  w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron;
 18. podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z Konsumentami Konsumentem lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 19. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Klienta w Sklepie zamówieniach. 

  § 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, o którym mowa  w § 1 ust. 6 Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną
  w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu internetowego, w tym:
 1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca;
 2. zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;
 3. zasady i tryb zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego;
 5. Warunkiem korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego jest uzyskanie przez  Klienta we własnym zakresie dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 6. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge, Safari bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 7. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika.  Polityka cookies jest integralną częścią Regulaminu i dostępna jest na stronie serwisu internetowego.
 8. Zakupy w Sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Sprzedawca przed zawarciem umowy sprzedaży udostępnia Klientowi nieodpłatnie niniejszy Regulamin  za pośrednictwem odsyłacza “REGULAMIN” zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. A na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  § 3

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w razie naruszenia przez Klienta Regulaminu, a nadto gdy Klient:
 2. podał dane nieprawdziwe, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 3. dopuścił się, za pośrednictwem Sklepu internetowego, naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych Klientów sklepu;
 4. dopuścił się innego zachowania, sprzecznego z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącego w dobre obyczaje bądź dobre imię Sprzedawcy.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego
  w okolicznościach wskazanych w ust. 1, nie może ponownie korzystać z usług Sklepu bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne
  i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
  w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania, usuwania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 8. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  w szczególności poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 9. powstrzymania się od rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 10. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
 11. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 12. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

  § 4

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. W celu utworzenia konta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie nie jest konieczne założenie konta.
 3. W celu utworzenia konta, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji (ZAREJESTRUJ) znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala samodzielnie indywidualne hasło. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. W trakcie rejestracji, Klient ma także możliwość zapoznania się z Polityką prywatności, akceptując jej treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestrowym. 
 4. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, nie jest warunkiem zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta. Zgoda Klienta może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres e-mail Sprzedawcy.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

  § 5 

Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy
  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu po uprzednim założeniu konta lub bez zakładania konta za pośrednictwem poczty elektronicznej sklepu. Zamówienia mogą być składane przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24  (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele bądź w inne dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane
  w pierwszym dniu roboczym następującym po upływie odpowiednio soboty, niedzieli bądź dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Klient posiadający konto, składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany
  o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 4. Klient nie posiadający konta w sklepie, składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu dokonania zamówienia, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia wypełnia formularz zamówienia, w którym podaje: Imię i Nazwisko, adres e-mail, adres na który ma zostać przesłany zamówiony towar, numer telefonu kontaktowego. Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 5. Każdorazowo przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany
  o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 6. W trakcie wypełniania formularza zamówienia, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, Klient ma także możliwość zapoznania się z Polityką prywatności, akceptując jej treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. W trakcie składania zamówienia Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 7. Złożenie zamówienia jest tożsame ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Po złożeniu zamówienia przez Klienta,  Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie jego złożenia.
 9. Po potwierdzeniu przez Sprzedawcę złożenia zamówienia przez Klienta, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, które zawiera, w szczególności: potwierdzenie rodzaju i ilości wybranych przez Klienta towarów oraz ceny tych towarów w wysokości wskazanej przez Sprzedawcę. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy
  o przyjęciu oferty o treści zgodnej z zamówieniem Klienta i potwierdzeniem Sprzedawcy przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Klienta, zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 10. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres e-mail Klienta wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia bez zakładania konta.

  § 6

Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni niezbędnych do dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin dostawy i realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 3, liczony jest w dniach roboczych. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą ziszczenia się warunków,
  o których mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmujące zamówione Towary.
 6. Realizacja zamówień na rzecz Klientów będzie się  odbywać za pośrednictwem firmy kurierskiej ( GLS ).

  § 7

Płatności

 1. Ceny oferowanych Towarów i usług podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy składaniu zamówienia i wyborze sposobu dostawy.
 2. Płatności za zamówione Towary będą realizowane za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę, poprzez przesłanie na adres
  e-mail Klienta o terminie, w którym jest zobowiązany dokonać płatności za zamówiony towar w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży.

  § 8

Uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę Sprzedaży na odległość, lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, może
  w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
  z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,  34 ust. 2art. 35 ustawy o prawach konsumenta. W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy wskazany
  w § 1 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1,  rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, a w przypadku umowy, która:
 1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
 2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia
  w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Towaru na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 7 Regulaminu, przed upływem tego terminu.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta
  o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:
 7. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 8. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 9. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 10. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 11. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 12. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 13. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 14. w której Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 15. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 16. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
  o prenumeratę;
 17. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 18. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych
  z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 19. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  § 9

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, w zakresie określonym ustawą
  o prawach konsumenta i ustawą Kodeks cywilny. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 7 Regulaminu .
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w ust. 2.
 4. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.
 5. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,  Sprzedawca jest obowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni. W przypadku nieustosunkowania się Sprzedawcy do tego żądania w terminie 14  (czternastu) dni, żądanie Klienta uważa się za uzasadnione.

  § 10

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć
  w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres Sprzedawcy  wskazany w § 1 ust. 7 Regulaminu  lub na adres e-mail kontakt@nissansklep.pl
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje dane, w tym Imię i Nazwisko, adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, a w razie gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  § 11

Postanowienia końcowe

 1. Weryfikacja Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta odbywa się poprzez zweryfikowanie danych wskazanych przez Klienta za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wg klasyfikacji PKD.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, nie będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU


………………………………
(Miejscowość, data)


Dane Klienta:
…………………………………..
(Imię, nazwisko)
…………………………………..
…………………………………..
(Adres Klienta)

…………………………………..

(NIP/REGON)


Adresat:
PHU "FIAŁKOWSKI" SPÓŁKA JAWNA
ul. Poznańska 20b
65-137 Zielona Góra


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Ja ................................................ niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży nr ………….. z dnia ………………… , której przedmiotem był zakup ……………………………………………………………………………………………….
Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę Sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, może
w terminie 14 dni od nabycia (odbioru) towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy wskazany w formularzu.


Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Sklepu i niniejszego formularza.

…………………………
(Podpis Klienta)

 

OŚWIADCZENIE OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Oświadczam, że prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedmiotem przeważającej działalności firmy wg klasyfikacji PKD jest:…………..

 

W związku z podanymi przeze mnie powyżej informacjami oświadczam, iż wskazana wyżej umowa zawarta została w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym zawarcie tej umowy nie ma dla mnie charakteru zawodowego (w rozumieniu i na potrzeby przepisu art. 3855 kodeksu cywilnego oraz art. 5564 kodeksu cywilnego), a zatem zastosowanie mają wobec mnie przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. 2019, poz.1495)

 

……………………………………………
(Podpis Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)

 

 W związku z podanymi przeze mnie powyżej informacjami oświadczam, iż wskazana wyżej umowa zawarta została w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiada dla mnie charakter zawodowy.

 

……………………………………………
(Podpis Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)

 


ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SKLEPU


………………………………
(Miejscowość, data)


Dane Klienta:
…………………………………..
(Imię, nazwisko)
…………………………………..
…………………………………..
(Adres Klienta)

…………………………………..

(NIP/REGON)

Adresat:
PHU "FIAŁKOWSKI" SPÓŁKA JAWNA
ul. Poznańska 20b
65-137 Zielona Góra

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………… towar jest wadliwy. Wada polega na…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1);
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1);
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………… (słownie: …………………………………) zł.

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………/przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1).

 


………..…………………………
(Podpis Klienta)
*niepotrzebne skreślić

 

OŚWIADCZENIE OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Oświadczam, że prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedmiotem przeważającej działalności firmy wg klasyfikacji PKD jest:…………..

 

W związku z podanymi przeze mnie powyżej informacjami oświadczam, iż wskazana wyżej umowa zawarta została w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym zawarcie tej umowy nie ma dla mnie charakteru zawodowego (w rozumieniu i na potrzeby przepisu art. 3855 kodeksu cywilnego oraz art. 5564 kodeksu cywilnego), a zatem zastosowanie mają wobec mnie przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. 2019, poz.1495)

 

……………………………………………
(Podpis Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)

 

 W związku z podanymi przeze mnie powyżej informacjami oświadczam, iż wskazana wyżej umowa zawarta została w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiada dla mnie charakter zawodowy.

 

……………………………………………
(Podpis Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)

 

KONTAKT

48 68 324 30 10