Polityka prywatności

Załącznik nr 2 - Polityka prywatności

Polityka Prywatności.

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Sklepu internetowego

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://nissansklep.pl/ jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "FIAŁKOWSKI" SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Poznańska 20b, 65-137 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228990, NIP: 9730672604, REGON: 971276730, zwane dalej „SKLEP”.
2. Kontakt ze SKLEPEM w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@nissansklep.pl lub nr telefonu 530-606-040
3. SKLEP uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu internetowego oraz obowiązującymi przepisami prawa.
4. SKLEP uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników poprzez dobrowolne wypełnienie przez nich formularza podczas rejestracji Konta Użytkownika na stronie internetowej https://nissansklep.pl. Dodatkowe dane osobowe dotyczące Użytkowników, np. adres zamieszkania, numeru NIP, SKLEP otrzymuje od Użytkowników w związku z realizacją transakcji sprzedaży. Dane osobowe Użytkowników uzyskiwane są również w związku ze składanymi reklamacjami.
5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: „RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
6. Korzystanie ze SKLEPU możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz Regulaminu Sklepu internetowego. 

CEL PRZETWARZANIA:

1. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora danych w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej https://nissansklep.pl oraz aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak: rejestracja Konta, składanie zamówień oraz wykonywanie innych działań związanych z funkcjonowaniem Sklepu.
2. SKLEP przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu zapewnienia funkcjonalności Sklepu internetowego zgodnie z jego Regulaminem, a w szczególności umożliwienie Użytkownikom zarejestrowania się w Sklepie internetowym, zapisania się na Newsletter, kontaktu ze Sklepem internetowym oraz zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych.
3. SKLEP będzie wykorzystywał dane osobowe Użytkowników także dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Użytkowników płatności, dostawę towarów do wskazanego miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży, jak również umożliwienia Użytkownikom realizacji uprawnień z tytułu gwarancji producenta oraz z tytułu rękojmi, jak również z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.
4. SKLEP przetwarza dane osobowe Użytkowników także dla swoich celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie oferty produktów oraz usług poprzez prezentowanie Użytkownikom dopasowanych do ich zainteresowań ofert oraz promocji. W tym celu SKLEP dokonuje czynności profilowania. Profilowanie przez SKLEP nie ma wpływu na prawa lub wolności Użytkowników.
5. SKLEP przetwarza dane osobowe Użytkowników także w następujących celach: a) przeprowadzania badań i analiz Sklepu internetowego między innymi pod kątem funkcjonowania Sklepu internetowego, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających; b) zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom; c) realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Użytkownikami w Sklepie internetowym, w ramach sprzedaży własnej prowadzonej przez SKLEP wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów; d) obsługi reklamacji; e) organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział; f) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych; g) zapewnienia obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu Transakcji w Sklepie internetowym lub za sprzedane towary, zabezpieczenie płatności, windykacja należności; h) wsparcia dla usług kredytowych; i) wsparcia dla ubezpieczenia zakupionego towaru.
6. W przypadku wyrażenia odrębnej, dobrowolnej i świadomej zgody na otrzymywanie Newslettera lub na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, SKLEP będzie wykorzystywać adres e-mail i numer telefonu Użytkowników, w celu przedstawienia im swojej aktualnej oferty handlowej.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

1. SKLEP jest Administratorem danych podanych: w formularzu rejestracji/zamówienia, danych koniecznych do założenia konta Użytkownika (np. hasło, login), danych do płatności, danych pojazdu, informacji związanych z zamówieniami i opróżnionymi „koszykami”, „list życzeń”, adresu IP (wykorzystywanego na potrzeby zapobiegania nadużyciom), informacji o wywołanych stronach oraz wszelkich innych informacji przetwarzanych w celu realizacji zamówienia Użytkownika. O ile podanie przez Użytkownika wszystkich żądanych informacji nie jest obowiązkowe, brak podstawowych danych (takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a także, w przypadku zarejestrowanych Użytkowników - login) może uniemożliwić prawidłową realizację zamówienia złożonego przez Użytkownika.
2. SKLEP przetwarza lub będzie przetwarzał następujące dane Użytkowników za pośrednictwem Sklepu internetowego.
a) Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład lokalizację Użytkownika, numer telefonu oraz zdjęcia umieszczone przez Użytkownika w Sklepie internetowym.
b) Transakcje: SKLEP w ramach Sklepu internetowego może przetwarzać informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Kupującemu i Sprzedającemu zawarcie umowy, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez SKLEP, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania lub/i adres dostawy, nazwa firmy (jeżeli osoba fizyczna ją prowadzi), numer NIP (dla firm), adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące karty płatniczej lub kredytowej – w zależności od wybranej metody płatności, bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywano płatności, historia transakcji, numer IP, informacje o urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta odwiedzając Sklep internetową (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu), historia komunikacji ze SKLEPEM, reklamacje, dodatkowe informacje o Użytkowniku, zawarte w korespondencji e-mail lub przedstawione w rozmowie telefonicznej oraz zgody.
c) Obsługa Użytkownika: SKLEP w ramach Sklepu internetowego może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale także do zrealizowania jego prośby, rozpatrzenia reklamacji. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. SKLEP będzie także uprawniony do pozyskiwania innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
d) Formularz kontaktowy: SKLEP w ramach Sklepu internetowego może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się ze Sklepem internetowym. za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego. Dane te są niezbędne do umożliwienia kontaktu z Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Sklepu internetowego. Udostępniany formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją Transakcji i wykorzystanie go to takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu Sklepu internetowego. Z powodu obowiązujących przepisów prawa, które nakazują przeciwdziałanie różnym nieuczciwym praktykom i naruszeniom prawa, SKLEP jest uprawniony do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego dla realizacji tych celów.
e) Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo gdy stanowi to uzasadniony interes Administratora danych lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), SKLEP jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do Sklepu internetowego, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (umożliwia to poprawę np. jakość świadczonych przez SKLEP usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów, informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego (jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na pliki cookies).
f) Uzupełnianie pozyskanych danych: SKLEP jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach, o dane uzyskane zgodnie z prawem (na podstawie zgody Użytkownika) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.
g) Ankiety: Dodatkowo i tylko za zgodą Użytkownika, okazjonalnie, w drodze ankiet przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio od SKLEPU, SKLEP zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty SKLEPU do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielenie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do SKLEPU jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie.
h) Konkursy: Okazjonalnie SKLEP może organizować konkursy. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez Sklep internetowy do sprawnego przeprowadzenia konkursu, np. do powiadomienia Użytkowników o zwycięstwie.
i) Akcje promocyjne: Okazjonalnie SKLEP może organizować akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych są przetwarzane przez SKLEP zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.
3. W przypadku logowania się do Sklepu internetowego za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi SKLEP nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook Connect, SKLEP pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.
4. Dodatkowo SKLEP może poprosić Użytkownika o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umów, w celu przyznania Użytkownikowi dodatkowych korzyści np. bonów urodzinowych (w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwe przyznanie Użytkownikowi dodatkowych korzyści w postaci np. bonów urodzinowych).

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH:

1. Okres przez jaki SKLEP przetwarza dane osobowe Użytkowników jest zależny od celu przetwarzania:
a) rejestracja w Sklepie internetowym – przez okres, w którym Użytkownik jest zarejestrowany/zapisany – do czasu wypisania się ze Sklepu internetowego. Po tym okresie SKLEP będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Użytkowników, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat;
b) realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy. Po tym okresie SKLEP będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Użytkowników, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat; c) usługi dostawy przez okres realizacji umowy. Po tym okresie SKLEP będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Użytkowników, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat;
d) udzielanie odpowiedzi na pytania – w przypadku zarejestrowanych Użytkowników Sklepu internetowego – do czasu wypisania się ze Sklepu internetowego. Dla Użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji- przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;
e) pozyskane dane o sposobie korzystania przez Użytkowników ze Sklepu internetowego (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w bazie marketingowej – przez cały okres pozostawania Użytkownikiem SKLEPU, a następnie przez okres 5 lat licząc od czasu, kiedy Użytkownik zaprzestał korzystania ze świadczonych przez SKLEP usług oraz nie dokonywał zakupów w Sklepie internetowym.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

1. SKLEP przekazuje dane osobowe Użytkowników jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które Użytkownik zamówił. Dane osobowe Użytkowników SKLEP może przekazać następującym zaufanym partnerom:
a) firmom przewozowym – w celu dostawy zakupionego towaru;
b) podmiotom odpowiedzialnym za naprawę zakupionego towaru, w przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji;
c) firmom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego;
d) podmiotom świadczącym dla SKLEPU usługi księgowe - w celu rozliczenia dokonywanych transakcji;
e) SKLEP jest także uprawniona do udostępniania danych osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych (np. na żądanie organów ścigania), w celu rozpatrywania roszczeń, a także ochrony praw, własności i bezpieczeństwa osób.
2. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
3. Dla każdego z tych celów przekazywane są jedynie te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. W celu maksymalnego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników SKLEP tam, gdzie to możliwe, stosuje narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji. W przypadku realizacji transakcji płatniczych, w związku z realizowanymi zakupami, dane osobowe Użytkowników niezbędne dla zrealizowania płatności, są udostępniane podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności, w tym poprzez: a) system płatności przelewy24.pl
4. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą udzieloną przez Użytkownika albo uzasadnionym interesem SKLEPU, SKLEP może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.
5. SKLEP nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) SKLEP może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby SKLEPU), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz zasadom wynikającym z niniejszej Polityki Prywatności;
b) SKLEP może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym SKLEP w walce z oszustwami i nadużyciami, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.
6. W ramach przyjętej Polityki Prywatności SKLEP zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi.
7. SKLEP może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez SKLEP. 
8. SKLEP nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników ani nie udostępnia ich komercyjnie podmiotom trzecim.
9. Klikając w linki zamieszczone w Sklepie internetowym lub aplikacji mobilnej Użytkownik może zostać przekierowany do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż SKLEP i tym samym znajdującą się poza jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą SKLEPU, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH:

1. SKLEP przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z RODO.
2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników SKLEP kieruje się następującymi regułami:
a) Regułą adekwatności: Przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania;
b) Regułą transparentności: Użytkownik ma prawo mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z jego danymi osobowymi;
c) Regułą prawidłowości: SKLEP czyni starania, aby dane osobowe Użytkowników przetwarzane w Sklepie internetowym były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że jego dane osobowe nie zostały przez SKLEP zaktualizowane lub są błędne, proszony jest o kontakt ze SKLEPEM;
d) Regułą integralności i poufności: SKLEP stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych osobowych oraz zabezpieczające dane osobowe przed ich utratą;
e) Regułą rozliczalności: SKLEP dąży w swoich działaniach do umożliwienia rozliczenia się z każdego działania dokonanego na danych osobowych.

RODZAJE ZBIERANYCH ZGÓD:

1. SKLEP zbiera od Użytkowników następujące zgody:
a) zgoda na komunikowanie się drogą elektroniczną lub telefoniczną w celach handlowych/marketingowych – obejmuje informowanie o nowościach produktowych, ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych. Tę zgodę można wyrazić w ramach jednego z formularzy znajdujących się w Sklepie internetowym lub podczas Rejestracji do Konta Użytkownika;
b) inne zgody na otrzymywanie Newsletter i komunikację telemarketingową – w ramach realizowanych akcji promocyjnych.
2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależnia możliwości korzystania przez Użytkownika ze Sklepu internetowego lub dokonania zakupu produktów w Sklepie internetowym.
3. Każda osoba, która wyraziła zgodę, ma prawo wycofać ją w dowolnej chwili.
4. SKLEP informuje, że podejmie starania, aby działania związane z wycofaniem zgody odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie trwały dłużej niż jeden miesiąc. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE: 

1. Użytkownik może realizować w stosunku do SKLEPU niżej wymienione prawa do ochrony danych osobowych, które wynikają z RODO:
a) Prawo do informacji: W sposób przejrzysty, przy użyciu prostego i zwięzłego języka SKLEP poinformuje Użytkownika o: 
- celach oraz podstawie prawnej przetwarza jego danych osobowych;
- okresie przetwarzania jego danych osobowych;
- możliwości profilowania oraz zgłoszenia sprzeciwu;
- przysługujących mu prawach: tj. prawie dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawie do sprostowania, usunięcia danych, prawie do sprzeciwu, możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
b) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych: Użytkownik może wystąpić z prośbą, aby SKLEP wyeksportował z baz danych informacje o danych osobowych Użytkownika. Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, które przetwarza SKLEP. W każdej chwili Użytkownik może pobrać kopię swoich danych osobowych. Jeśli Użytkownik zdecyduje się napisać do SKLEPU, dla celów bezpieczeństwa przejdzie weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, SKLEP prześle Użytkownikowi kopię jego danych osobowych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.
c) Prawo do poprawiania danych: W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji, że przetwarzane przez SKLEP dane są nieprawidłowe, Użytkownik ma prawo poprosić o ich poprawienie, a SKLEP będzie zobowiązany to zrobić, po przeprowadzeniu weryfikacji prawdziwości tych danych;
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Jeżeli pomimo zastosowania się przez SKLEP do reguły adekwatności, Użytkownik uzna, że SKLEP przetwarza zbyt wiele danych, ma prawo zażądać, aby SKLEP ograniczył ten zakres przetwarzania. Na prośbę Użytkownika SKLEP ograniczy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. SKLEP przestanie wtedy wykonywać inne czynności składające się na przetwarzanie danych, np. ich udostępnianie. Dotyczy to sytuacji, gdy na przykład ktoś nieprawnie wykorzystał dane Użytkownika do rejestracji konta Użytkownika, a Użytkownik będzie ich potrzebować, aby wyjaśnić tę sytuację (w tym przypadku w kontaktach z organami ścigania);
e) Prawo do żądania usunięcia danych: Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo Użytkownika do żądania, aby SKLEP usunął z systemów bazodanowych oraz z dokumentacji wszelkie informacje zawierające dane osobowe Użytkownika. Nie będzie można tego jednak uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa będzie istniał obowiązek przetwarzania tych danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku SKLEP usunie jednak dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam, gdzie nie jest to możliwe zapewni ich pseudonimizację, dzięki czemu dane Użytkownika, które muszą zostać zachowane, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób. Użytkownik ma prawo zażądać od SKLEPU usunięcia jego danych. Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że SKLEP jest zobowiązany prawnie, aby dalej przetwarzać dane osobowe Użytkownika, poinformuje Użytkownika o tym.
f) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych: Użytkownik może poprosić SKLEP, aby wyeksportował dane, które podał w toku wszystkich kontaktów, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. Na prośbę Użytkownika w ciągu miesiąca otrzyma on od SKLEPU plik z danymi w powszechnie używanym formacie .csv.
g) Prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych: 2. Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi w Sklepie internetowym umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.
3. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług analitycznych znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej Cookies.
4. Jeżeli Użytkownik uzna, że SKLEP w jakikolwiek sposób naruszył reguły przetwarzania jego danych osobowych to ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia Użytkownik powinien podać pełny opis sytuacji wraz ze wskazaniem jakie działanie uznaje za naruszające jego prawa lub wolności.
5. Realizacja praw Użytkownika jest co do zasady bezpłatna. Użytkownik nie będzie musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do swoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). SKLEP może jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli żądanie Użytkownika jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach SKLEP może również odmówić spełnienia żądania Użytkownika.
6. SKLEP dokłada starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli żądanie Użytkownik jest szczególnie skomplikowane lub Użytkownik złożył kilka żądań ich rozpoznanie może zająć więcej czasu, niż miesiąc. W takim wypadku SKLEP Użytkownika o wydłużeniu terminu i zapewni bieżące informacje dotyczące realizacji żądania Użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO: 

1. Wszystkie zbierane przez SKLEP dane chronione są przy użyciu niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane ze SKLEPEM, zaufani partnerzy oraz zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi osobowymi zgodnie z przyjętymi przez SKLEP wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
2. Wszystkie informacje, które otrzymujemy na temat Użytkowników, SKLEP przechowuje na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. SKLEP wdrożył także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników.
3. SKLEP stale ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by chronić dane osobowe Użytkowników przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem.
4. SKLEP identyfikuje możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci oraz minimalizuje zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy.
5. Usługi świadczone przez SKLEP nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i SKLEP świadomie nie pozyskuje informacji na ich temat. Jeśli SKLEP stwierdzi, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła swoje dane osobowe, natychmiast je usunie.

ZMIANA POSTANOWIEŃ:

1. Polityka Prywatności może być przez SKLEP zmieniana lub aktualizowana.
2. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na Stronie internetowej https://nissansklep.pl, a dodatkowo SKLEP poinformuje Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Sklepu internetowego.
3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na dokonane przez SKLEP zmiany, może dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.

DANE KONTAKTOWE:

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://nissansklep.pl po wybraniu stosownego tematu korespondencji w formularzu kontaktowym.

KONTAKT

48 68 324 30 10